karl straub 6MB headshot-1

Karl Straub 2017, Erlenbach Switzerland