karl straub 6MB headshot-3

Karl Straub 2017, Erlenbach Switzerland